Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden HelloDate

1. Introductie

Deze Overeenkomst met Algemene Voorwaarden (hierna “Overeenkomst” genoemd) is opgesteld door (nieuwe bedrijfsnaam), bedrijfsregistratienummer (Bedrijfsgegevens invullen), handelend onder de naam HelloDate (hierna “HelloDate”, “HD”, "Wij", “We”, “Onze” of “Ons” genoemd). HelloDate biedt een online introductie- en datingservice en chatplatform (de "Service") aan via de site (hierna "Site" of "Website" genoemd).

In de Algemene Voorwaarden voor Lidmaatschap en inschrijving staat beschreven onder welke voorwaarden de Service aan u wordt aangeboden. Door u te registreren als abonnee bij Hellodate wordt u een lid van de Service (een "Lid", "U" of "Uw").

De Service wordt aan u aangeboden op basis van de algemene voorwaarden van deze overeenkomst en alle operationele regels, beleid en procedures zoals die momenteel op de website gepubliceerd zijn door Hellodate. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u, de algemene voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen, de site te wijzigen (met inbegrip van het stopzetten van enige inhoud of functionaliteit van de Site) of vergoedingen of kosten te wijzigen voor het gebruik van de site.

Door de Service te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u zich houdt aan alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u de algemene voorwaarden niet allemaal accepteert, ga dan niet door met het gebruiken van de Service.

2. Gebruik van HelloDate

2.1. Geschiktheid.

Om in aanmerking te komen voor het gebruik van de Service dient u ouder dan 18 jaar zijn. U dient bij registratie bepaalde actuele, volledige en juiste informatie over uzelf verstrekken en dergelijke registratiegegevens ("Registratiegegevens") beheren en actualiseren zodat dergelijke informatie actueel, volledig en juist blijft.

Hellodate kan aan iedereen weigeren de Service aan te bieden zonder dat daarbij een opgaaf van reden hoeft te worden verstrekt, en kan de criteria voor Lidmaatschap te allen tijde wijzigen.

Hellodate zal u op de hoogte brengen als u bent geaccepteerd en geregistreerd als een Lid. Als enige door u verstrekte Registratiegegevens onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig zijn, behoudt Hellodate zich het recht voor om uw Lidmaatschap onmiddellijk en zonder restitutie te beëindigen.

2.2. Beperkingen tot Gebruik.

U gaat akkoord dat u geen inhoud plaatst op onze Services, inhoud overdraagt aan anderen, inhoud communiceert, links verstrekt naar inhoud, of u anderszins bezighoudt met activiteiten die betrekking hebben op de Services, die naar ons oordeel:

Als u zich niet houdt aan de voorwaarden genoemd in dit subgedeelte, die betrekking hebben op het plaatsen of versturen van bulk emails, spam, of andere niet goedgekeurde communicatie in welke vorm dan ook via de Services, dan behouden wij alle rechten, claims, en redenen die wij hebben om actie te ondernemen voor, statutair of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, het recht om wettelijke straffen op te leggen voor elke niet goedgekeurde vorm van communicatie die u verstuurt via de Services.

Wij stimuleren alle gebruikers actief om inbreuken op deze bepalingen aan ons te rapporteren.

2.3. Email en Tekstberichten.

Als onderdeel van de Services biedt Hellodate diensten aan voor het sturen van zowel email als tekstberichten waarmee onze Leden op de hoogte worden gebracht van kortingen en aanbiedingen, alsmede een aantal mogelijkheden om te verlengen. Door uw emailadres te verstrekken gaat u ermee akkoord regelmatig correspondentie van ons te ontvangen. Wat betreft het ontvangen van speciale aanbiedingen via tekstberichten (via een automatisch telefoonsysteem) gaat u hier automatisch mee akkoord als u uw mobiele telefoonnummer verstrekt. Wanneer u dit niet wilt kunt u ervoor zorgen dat uw mobile nummer niet is ingevoerd.

Hellodate kan een automatisch telefoonsysteem gebruiken om tekstberichten naar u te versturen. De Federale Communicatie Commissie definieert een "automatisch telefoonsysteem" of autokiezer als een apparaat dat over de capaciteit beschikt om telefoonnummers op te slaan of te genereren ten behoeve van telefonie en om telefonisch contact op te nemen met dergelijke nummers. 47 C.F.R. 64.1200. Door u te abonneren op het tekstberichtenprogramma geeft u toestemming aan Hellodate om een automatisch telefoonsysteem te gebruiken waarmee tekstberichten kunnen worden verstuurd naar de telefoon of het mobiele telefoonnummer dat u aan ons heeft verstrekt voor het verzenden van deze tekstberichten.

U kunt u op een eenvoudige manier afmelden of het aantal emails en/of tekstberichten dat u van ons ontvangt reduceren: via alle emails die wij naar u sturen,  in uw account omgeving op de website door het tekstbericht STOP te sturen als antwoord op een tekstbericht of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via ons contactformulier op de website.

3. Wachtwoord en Beveiliging

Toegang tot en gebruik van de Services wordt verschaft door middel van een combinatie van emailadres en Wachtwoord. U draagt de verantwoordelijkheid om de geheimhouding van uw emailadres en Wachtwoord te waarborgen en mag derden niet toestaan om de Service namens u te gebruiken. U gaat ermee akkoord Hellodate onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van de Service via uw account of andere vormen van inbreuk op de beveiliging die bekend zijn bij u.

4. Wijzingen in de Service

Hellodate behoudt zich het recht voor om zonder enige vorm van aansprakelijkheid een deel van de Service tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. Hellodate zal u zo vroeg mogelijk op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen of beëindigingen, voor zover uitvoerbaar is in de gegeven omstandigheden. Aankondigingen van wijzigingen in de service zullen door Hellodate op deze website worden gepubliceerd.

5. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Hellodate kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Hellodate zal de gewijzigde algemene voorwaarden op de site plaatsen op het moment dat een dergelijke wijziging plaats heeft gevonden. De wijzigingen worden automatisch onmiddellijk van kracht nadat ze in eerste instantie worden geplaatst op de site, en alle gebruik van de Service die plaatsvindt na deze datum is onderworpen aan de wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Service na de terbeschikkingstelling van de gewijzigde algemene voorwaarden op de site vormt uw erkenning van de algemene voorwaarden en diens wijzigingen en uw instemming om u te houden en verbinden aan de overeenkomst, zoals gewijzigd.

6. Rechten

Inhoud die aan u als onderdeel van de Service ("Inhoud") wordt gepresenteerd is beschermd door auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere gepatenteerde overeenkomsten en wetten en u mag deze Inhoud uitsluitend gebruiken op een manier zoals expliciet geautoriseerd door Hellodate. Middels deze algemene voorwaarden wordt geen enkel recht, titel of belang in de Service of Inhoud aan u overgedragen en u mag geen afgeleide werken van deze Inhoud kopieren, reproduceren, distribueren of creëren zonder uitdrukkelijk toestemming van Hellodate.

Door het plaatsen van informatie of inhoud inclusief maar niet gelimiteerd tot inhoud met auteursrechten, naam en foto’s op uw profiel pagina’s of elke openbare gedeeltes van de Services, geeft u automatisch toestemming aan ons, onze partnersites en Gelieerde Organisaties, om deze inhoud en informatie niet-exclusief, royaltyvrij, en met een wereldwijde licentie voor gebruik, te publiceren, weergeven, bewerken, vertalen en distribueren, en uit te zenden en u geeft ons toestemming voor sublicenties hetzelfde te doen. U neemt daarnaast afstand van elke morele of potentiele schendingsrechten die u heeft met betrekking tot de betreffende informatie of inhoud.

Let op: wij kunnen uw inhoud of informatie, inclusief uw foto’s, gebruiken voor reclame of promotiedoeleinden. Als u hier geen deel van wenst uit te maken, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

7. Privacybeleid en Gegevensbescherming

Wij willen zeer duidelijk zijn over wat wij doen met de informatie die wij van u verzamelen. Dit wordt onderstaand uitgelegd.

Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons Privacybeleid. Door Hellodate te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle gegevens die door u zijn verstrekt juist zijn.

Door u aan te melden en een gebruikersprofiel aan te maken, gaat u akkoord met een bredere verspreiding van de informatie die u in dat profiel verstrekt naar de andere gebruikers van de Services, onze Partners en externe dienstverleners, waarvan sommigen zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of de VS bevinden, zodat u kunt daten in een online omgeving en op andere manieren gebruik kunt maken van de Services. Wij zullen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen, behalve: (i) indien u of iemand die uw account gebruikt uw informatie voor publicatie of presentatie heeft geplaatst of (ii) indien wij wettelijk gedwongen zijn de informatie openbaar te maken (iii) om te voldoen aan een instructie van een wettelijke of regulerende instantie van een bevoegde jurisdictie of (iv) als onderdeel van een verkoop, fusie of aankoop.

8. Gedrag

U bent uitsluitend zelf verantwoordelijke voor de acties van iedereen die een aan u verstrekte emailadres gebruikt, en de inhoud van door u verstuurde berichten via de ChatService. U stemt er bij uw gebruik van de Service mee in zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving. U gaat ermee akkoord dat u zich niet voordoet als een ander persoon of entiteit of ten onrechte beweert of op een andere manier een verkeerde voorstelling maakt van uw verwantschap met een persoon of entiteit. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken voor illegale of immorele doeleinden en zich te houden aan alle regels, richtlijnen en procedures van netwerken die zijn verbonden aan de Service.

U stemt ermee in geen onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard dan ook te publiceren, plaatsen, bevorderen of anderszins te verzenden via de Service.

U stemt ermee in geen materiaal te versturen of plaatsen dat lasterlijk, smadelijk of aanstootgevend is, of dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins toepasselijke wet- en regelgeving zou kunnen schenden.

U stemt ermee in geen telefoonnummers, emailadressen of websiteadressen die aan u of een derde partij toebehoren te publiceren, plaatsen of promoten in uw profiel.

Conform de algemene voorwaarden van deze overeenkomst gaat u ermee akkoord niet deel te nemen aan enquêtes, wedstrijden en kettingbrieven, en zult u geen "junkmail", "spam" of "kettingbrieven" versturen of ongevraagd e-mails versturen via massadistributie. U stemt er tevens mee in de Service niet te gebruiken om een andere service, website en / of bedrijf te promoten of te werven voor het bedrijf van andere Leden of het kopen of verkopen van producten en / of diensten.

Hellodate onderschrijft de inhoud van berichten of gegevens van Leden niet, noch neemt het enige verantwoordelijkheid voor bedreigend, lasterlijk, obsceen, intimiderend of beledigende inhoud in dergelijke materialen, of misdrijven die gefaciliteerd wordt middels het gebruik van deze website.

Conform deze algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord geen bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's die de werking van andermans computer kunnen schaden, te uploaden of te verspreiden op welke wijze dan ook.

U stemt ermee in geen netwerken die verbonden zijn met de Service te verstoren of te onderbreken. Conform deze algemene voorwaarden mag u geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om te proberen de juiste werking van deze website te interfereren.

Conform deze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord geen activiteiten te ontplooien die de infrastructuur van Hellodate onredelijk of onevenredig zwaar belasten.

In het geval dat u communicatie of andere materialen die het copyright van derden schenden plaatst of toegankelijk maakt, kan Hellodate uw toegang tot de Service onmiddellijk beëindigen.

Hellodate kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Service onmiddellijk beëindigen indien uw gedrag niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Lidmaatschapsovereenkomst.

U erkent en aanvaardt dat alle gegevens die door u zijn geplaatst op de Service op deze website worden getoond en daardoor toegankelijk zijn voor andere Leden.

Hellodate heeft geen controle over de kwaliteit, passendheid of veiligheid van de Leden; of over de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van berichten op deze website. Omdat Hellodate de inhoud van de berichten op deze website niet controleert, dient u voorzichtig te zijn in de omgang met andere Leden omdat de mogelijkheid bestaat dat informatie van andere Leden onnauwkeurig of misleidend zijn, ondanks de verbodsbepalingen die uiteengezet zijn in deze algemene voorwaarden.

9. Vrijwaring

Hellodate maakt of verleent geen (en sluit hierbij uit) garanties, verklaringen, voorbehouden of voorwaarden van welke aard dan ook, zij het expliciet, impliciet, wettelijk voorgeschreven of anderszins gerelateerd aan de Services (met inbegrip van alle informatie die zich hierin bevindt), inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Hellodate garandeert niet dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten zal zijn. Omdat Hellodate niet betrokken is bij de omgang tussen Leden onderling, kan Hellodate geen garantie afgeven met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald bij het gebruik van de Service, de geschiktheid van dates of de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van inhoud of informatie die verkregen is via de Service.

10. Gegevensopslag

Hellodate behoudt zich het recht voor om een limiet te stellen aan de hoeveelheid gegevensopslag die een Lid kan gebruiken via de Service. Hellodate neemt geen verantwoordelijkheid voor de verwijdering van berichten, gegevens of publicaties of het onvermogen van de Service om dergelijk materiaal op te slaan.

11. Beperking van Aansprakelijkheid en Schadeloosstelling

Hellodate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verlies van winst, gebruik, gegevens of andere immateriële eigendommen of indirecte, incidentele of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen tot het gebruik van de Service of als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot, verwijdering of verandering van transmissies of gegevens of het onvermogen van de Service om berichten of gegevens op te slaan.

Hellodate draagt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid of inhoud van informatie die de leden aanbieden via de site en aanvaardt geen aansprakelijk voor de inhoud van communicatie of berichten die door u ontvangen zijn van andere Leden.

De aansprakelijkheid van Hellodate aan u is in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag van de vergoedingen of commissies die door Hellodate van u zijn ontvangen.

U gaat ermee akkoord Hellodate, haar moederbedrijven, dochtermaatschappijen, partners, functionarissen en werknemers vrij te waren en te beschermen tegen alle aansprakelijkheden, claims en kosten die kunnen voortvloeien uit schendingen van deze algemene voorwaarden door u. Deze vergoeding is van toepassing ongeacht de nalatigheid van enige partij.

Daar waar onze site links naar andere sites en bronnen bevat die door derden beschikbaar zijn gesteld, zijn deze links uitsluitend bedoeld ter informatie aan u. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen, en dragen geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

12. Betalingen en Tariefstelling

Wij bieden diverse creditpakketten aan voor de Hellodate website.

Wij bieden een aantal leuke diensten aan die u kunnen helpen bij het vinden van leuke singles. Deze diensten worden betaald met Credits, onze virtuele munteenheid van Hellodate.

U kunt Credits kopen in uw account. Betalingen kunnen worden uitgevoerd via ideal, MrCash, Paysafecard, uw creditcard of door een bankoverschrijving.

We laten u weten hoeveel u gaat betalen voor de Credits voordat u betaalt en het bedrag in rekening wordt gebracht. Zodra wij beginnen met het uitvoeren van uw verzoek kunt u deze nog tijdig annuleren. Na aanschaf en betaling kunt u deze niet meer annuleren.

13. Beëindiging Lidmaatschap

U kunt uw Lidmaatschap op elk gewenst moment per direct beëindigen door in uw account onder de kop service uw account op te zeggen.

Hellodate kan uw Lidmaatschap te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 dag naar u toe, of onmiddellijk indien u deze algemene voorwaarden heeft geschonden.

Zodra de Service beëindigd is vervalt uw recht op het gebruik van de Service onmiddellijk, en u erkent en gaat ermee akkoord dat Hellodate de bestanden in uw account onmiddellijk kan verwijderen en verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Service kan ontzeggen.

Hellodate aanvaardt geen aansprakelijkheid naar u of derde partijen voor de beëindiging van uw Lidmaatschap conform deze algemene voorwaarden.

15. Contact

U kunt bij vragen of problemen met betrekking tot deze Website contact opnemen met Hellodate via het daarvoor bestemde contactformulier op de website. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op lidmaatschapsvragen als uw schermnaam van Hellodate ontbreekt.

17. De Service

Er wordt niet aan u gegarandeerd dat u een date, vriend of activiteitenpartner zult vinden, of dat u enige van onze leden persoonlijk zult ontmoeten.

U begrijpt, erkent en stemt ermee in dat sommige gebruikersprofielen die op deze site zijn geplaatst gecreëerd kunnen zijn door de beheerders van de site, ten behoeve van ondersteunende, marketing- en verbeteringsdoeleinden. Hoewel wij ernaar streven om deze profielen te handhaven op een onbeduidend niveau en na gebruik te verwijderen, kunnen er zich gelegenheden voordoen waarbij een klant ze kunnen aanzien voor echte leden. In deze gevallen is een fysieke date met deze profielen helaas niet mogelijk.

Onze klantenservicemedewerkers worden aangemoedigd om met onze leden te chatten en gesprekken tussen leden te stimuleren door ze aan elkaar voor te stellen, aan te bevelen en suggesties te doen. We kunnen soms ook elektronische communicatie versturen om te testen hoe onze leden sommige aspecten van onze service gebruiken, en van tijd tot tijd gesprekken tussen leden te stimuleren. Dit helpt het lidmaatschap op te bouwen en verbetert de algehele service door het stimuleren van interactie.

Af en toe worden er profielen van oplichters of bedriegers op onze site gevonden, wiens bedoelingen geheel twijfelachtig zijn. Alhoewel wij over geavanceerde technologieën en systemen beschikken om dit tegen te gaan en dergelijke profielen te identificeren, kan het voorkomen dat dergelijke individuen onze beschermende maatregelen omzeilen en zo contact kunnen leggen met andere leden.

Zodra u denkt te maken te hebben met een vermoedelijke oplichter roepen wij u op om dit bij ons te rapporteren. Zodat wij deze profielen kunnen analyseren en eventueel kunnen verwijderen wanneer blijkt dat deze frauduleus zijn.